Obchodní podmínky

firma:  

Jiří Kukučka

se sídlem:

Vsetínská 476, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

Přechodně:

Řezáčova 70, Brno-Komín, PSČ 624 00

elektronická adresa:

info@sarcin-svet-fantasie

telefon:

(+420) 725280476

identifikační číslo:

06032079

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sarcin-svet-fantasie.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky firmy Jiří Kukučka, se sídlem Vsetínská 476, Valašské Meziříčí 757 01, identifikační číslo: 06032079 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím  a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sarcin-svet-fantasie.cz
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Na základě vyplnění objednávky a jejího následného odeslání je nakupující automaticky zaregistrován do registru zákazníků.

3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (KUPNÍ SMLOUVA)

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Prodávající je oprávněn na základě charakteru prodávaného zboží objednávku zrušit (například písemně nebo telefonicky) nebo po domluvě s kupujícím změnit.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady nainternetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
 • převodem na účet prodávajícího, zboží bude odesláno neprodleně po připsání částky na účet
 • v hotovosti na místě sjednaném mezi prodávajícím a kupujícímm.
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném  kupujícím v objednávce
 • fakturou
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sarcin-svet-fantasie
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek musí kupující vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. A to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo jiným způsobem, dle dohody s kupujícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Místo doručení zboží určuje kupující při objednávání zboží. Zboží je možno dodat na adresu uvedenou kupujícím, nebo si osobně zboží vyzvednout na přechodné adrese Brno-Komín, Řezáčova 70. Cena za přepravu se zobrazuje ihned u jednotlivých nabízených variant dodání.
  Způsoby dodání:
    - osobní převzetí na přechodné adrese Brno-Komín, Řezáčova 70, PSČ 62400
    - prostřednictvím České pošty jako Doporučené psaní / Doporučené psaní na dobírku
    - prostřednictvím České pošty jako Doporučený balíček / Doporučený balíček na dobírku
    - přestřednictvím přepravní služby PPL
 2. Zboží bude odesláno do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo připsání částky na účet.
 3. Zboží bude zabaleno dle výběru kupujícího v objednávkovém formuláři a to buď v bublinkové obálce nebo kartonové krabici. Pokud nelze zboží odeslat zvoleným typem balení, bude kupující informován o změně typu balení a úpravy ceny za dodání zboží. Hrozí-li objednanému zboží poškození v bublinové obálce, bude po dohodě s kupujícím odesláno v kartonové krabici. Cena za poštovné a balné pak bude změněna dle aktuální ceny.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla neporušena.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na přechodné adrese Brno-Komín, Řezáčova 70, PSČ 62400. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně, vyjma dopravců zboží (České poště, PPL apod.), a to pouze za účelem řádného doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění obchodu mezi zákazníkem a prodávajícím. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2016 do vydání nových obchodních podmínek.

AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do 7 dnů budou z účetních důvodů automaticky stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.
 2. Platí pro objednávky, u nichž je při volbě dopravy Česká pošta - Listovní zásilka podmíněno převzetí zásilky do zákazníkem stanoveného datumu doručení. Za datum doručení listovní zásilky Českou poštou neručíme. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉ ZÁSILKY ZÁKAZNÍKEM

V případě úmyslného nevyzvednutí (odmítnutí) nepřevzetí zásilky posílané na dobírku, budou kupujícímu účtovány náklady spojené se zasláním zásilky. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami, odeslání objednávky je závazné.

REKLAMACE

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Pokud jste zboží obdrželi přepravní službou

 • Reklamační zápis zašlete nejlépe mailem na adresu: info@sarcin-svet-fantasie.cz, případně poštou na přechodnou adresu: Ing. Šárka Kukučková, Brno-Komín, Řezáčova 70, PSČ 62400
 • Společně s reklamačním zápisem zašlete kopii dokladu prokazujícího koupi zboží (obvykle faktura) a fotografie dokládající vadu, nebo poškození zboží.
 • Po obdržení Vaší reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme se s Vámi na způsobu řešení reklamace.

Zaslání reklamovaného zboží

Ne vždy je nutné reklamované zboží zasílat ihned k posouzení, často stačí poslat fotografie poškození, nebo vady, vyřízení se tím může zjednodušit a urychlit.

Pokud budete reklamované zboží posílat poštou, nebo přepravní firmou, řiďte se následujícími pravidly:

 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, faktura a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

 

 Datum poslední aktualizace: 26.4.2017